Aktuality

přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024


V současné době neuvažujeme o vypsání 2. kola přijímacího řízení do žádného oboru vzdělávání
 


 

24. – 25. března 2023

Předali jsme České poště k doručení informační dopisy a pozvánky k přijímacím zkouškám. Zásilky jsou vypraveny jako doporučená psaní.

Zde se můžete podívat, co zásilka obsahuje:

Dopis a pozvánka pro uchazeče denní formy vzdělávání

Dopis a pozvánka pro uchazeče kombinované formy vzdělávání

Uchazeči, kteří nekonají písemný test z českého jazyka a literatury a jejich znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem, obdrží v zásilce pozvánku k tomuto rozhovoru.

Pozvánka k ověření znalosti českého jazyka rozhovorem

Uchazeči, kteří jako doručovací adresu uvedli datovou schránku, obdrží dopis a pozvánku do datové schránky.

 

13. dubna 2023

1. termín konání jednotné přijímací zkoušky. Dostaví se uchazeči, kteří mají ČAO, Praha 2, Resslova 5, uvedeno na přihlášce jako první školu.

 

14. dubna 2023

2. termín konání jednotné přijímací zkoušky. Dostaví se uchazeči, kteří mají ČAO, Praha 2, Resslova 5, uvedeno na přihlášce jako druhou školu.

 

28. dubna 2023

Výpisy výsledků jednotných testů a lepší výsledky byly mailem  zaslány všem uchazečům, kteří mailovou adresu uvedli v přihlášce.

 

2. května 2023

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení (aktualizované výsledky včetně zkoušek v náhradním termínu).

Uchazečům, kteří jsou přijati ke vzdělávání, nebude poštou zasláno písemné vyhotovení rozhodnutí. Rozhodnutí se pouze oznamuje formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pod registračním číslem) s výsledkem přijímacího řízení každého uchazeče. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání považuje za oznámené. V případě Vašeho zájmu Vám písemné rozhodnutí vyhotovíme. 
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku končí desátým pracovním dnem po vyhlášení výsledků na webu (tj. 17. května 2023). Zápisový lístek společně s návratkou můžete osobně odevzdat v kanceláři školy v pracovní dny od 8:30 do 15:30 hodin (v pátek do 15:00 hodin) nebo jej zaslat poštou. 

Uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení a nejsou přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí (doporučená zásilka do vlastních rukou) s poučením o možnosti podání odvolání proti tomuto rozhodnutí (formulář zde). Odvolání proti rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Na základě počtu odevzdaných zápisových lístků budeme postupně vyřizovat změnu rozhodnutí do naplnění kapacity.
 

Uchazeči, kteří nevyhověli kritériím přijímacího řízení, obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí (doporučená zásilka do vlastních rukou). 

 

3. května 2023

Formulář pro odvolání proti nepřijetí ke studiu najdete zde.

Jestliže jste nesplnili kritéria přijímacího řízení, zvažte prosím, zda podáte odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vaše odvolání nemůžeme vyřídit kladně, předáme je odvolacímu orgánu, který je s největší pravděpodobností zamítne, z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení. Ani odvolací orgán nemůže změnit rozhodnutí, jestliže jste nesplnili kritéria přijímacího řízení.

 

4. května 2023

Rozhodnutí o nepřijetí byla odeslána prostřednictvím České pošty jako "zásilka do vlastních rukou pouze adresáta" (obálka s červeným pruhem) nebo datovou schránkou, pokud byla uvedena jako adresa pro doručování.

 

22. května 2023

 > > > Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení včetně zkoušek v náhradním termínu < < <

 

22. května 2023

V současné době neuvažujeme o vypsání 2. kola přijímacího řízení do žádného oboru vzdělávání. Odvolání uchazečů, kteří nebyli přijati z důvodů kapacitních, vyřizujeme postupně.

 

Více informací o přijímacím řízení

Zobrazit

Avatar mince Více informací o přijímacím řízení Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min