Volitelné předměty

Matematický seminář

Matematický seminář je obsahově zaměřen na přípravu studentů ke složení nepovinné maturitní zkoušky z matematiky. V matematickém semináři jsou se studenty prohlubována a procvičována témata rozšiřují učivo povinného předmětu matematika. Tematické celky se probírají více do hloubky a řeší se obtížnější úlohy včetně maturitních testů. Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti studentů.

Seminář z anglického jazyka 

Seminář z anglického jazyka je určen středně pokročilým studentům anglického jazyka s fokusem na upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností získaných v hodinách anglického jazyka. Součástí výuky je využití doplňkových a zkušebních materiálů doporučených k přípravě studentů na složení jazykových zkoušek (PET a FCE). Náplní semináře je procvičení a prohloubení znalostí z oblasti větné skladby, pozornost je věnována zejména metodice práce se zkušebními materiály všeho druhu, poslechu s porozuměním, psaní, mluvení na zadaná témata v blíže specifikovaném časovém intervalu a rovněž zjištění úroveň jazykových kompetencí. Účelem semináře je připravit studenty nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale zejména ke zvládnutí mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek Cambridge (škola studentům složení zkoušky zajišťuje).

 

 

 

Ekonomický seminář

Ekonomický seminář rozvíjí právní a ekonomické vědomí studentů v oblasti daní a podnikání fyzické osoby. Ve 3. ročníku výuka směřuje k tomu, aby se studenti dokázali lépe orientovat v podstatných částech daňového procesu a především v majetkových daních. Ve výuce je prostor pro větší míru procvičování, řešení příkladů, vyplnění daňových přiznání, orientaci v daňových zákonech, v katastru nemovitostí apod. Ve 4. ročníku je učivo zaměřeno na podnikání fyzické osoby. Obsahem učiva jsou povinnosti fyzické osoby především v oblasti daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a daně z přidané hodnoty.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář integruje poznatky historie, politologie, sociologie, filozofie a etiky. Cílem semináře je, aby studenti ve 3. ročníku kriticky zhodnocovali politické problémy obecných, československých a českých dějin současnosti v celé jejich komplexnosti a rozpornosti. Také se seznámí s moderními historickými metodami a naučí se kriticky vyhodnocovat prameny moderních dějin. Ve 4. ročníku jsou ústředními tématy psychologie, filozofie a etika. Vedle hlavních psychologických směrů a disciplín je okruh doplněn technikami pro vlastní sebepoznání a sebereflexi. Pozornost je věnována úvahám a reflexi na různá filozofická i etická témata, tematickým filmům a dokumentům.