Povinně zveřejňované informace

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací, předpisy

 • školní řád (denní studium, kombinované studium)
 • zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění


Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • za každých započatých 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací Kč 100 Kč
 • za pořízení jednostranné černobílé kopie nebo výtisk z tiskárny A4 - 2 Kč, A3 - 4 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie nebo výtisk z tiskárny A4 - 4 Kč, A3 - 8 Kč
 • za pořízení barevné kopie nebo výtisk z tiskárny do 30 % pokrytí plochy barvou dvojnásobek výše uvedených sazeb
 • za pořízení technických nosičů dat CD - 20 Kč, DVD - 30 Kč
 • za odeslání informací žadateli - náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
 • za balné paušál 50 Kč


Oznámení o vyřízení žádosti i poskytovaná informace se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou. 


Výroční zprávy


Ochrana osobních údajů

Českoslovanská akademie obchodní (dále jen „škola“), jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu s platnou legislativou. Informaci o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, případně osoby plnící vyživovací povinnost, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky (ID: 39byd2g), e-mailem (info@cao.cz) nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních způsobech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00  Praha 8, tel.: 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz.


Název povinného subjektu

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5 


Důvod a způsob založení

Škola byla založena zřizovací listinou ze dne 17. února 1872 Sborem pro zřízení a vydržování obchodní akademie českoslovanské v Praze jako vzdělávací instituce zaměřená na obchodní vzdělávání v českém jazyce. V současné době je škola veřejnou vzdělávací institucí, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha.  Škola je rozhodnutím Ministerstva školství a mládeže zapsána ve školském rejstříku a na základě tohoto zápisu realizuje vzdělávání žáků v oborech vzdělávání.   Škola realizuje svoji činnost podle platné legislativy České republiky, zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášek navazujících na tento zákon.


Organizační struktura

Organizační schéma naleznete zde.


Kontaktní údaje

 • adresa: Resslova 1940/5, 120 00  Praha 2 - Nové Město
 • e-mail: info@cao.cz
 • telefon: 224 922 228
 • ID datové schránky:  39byd2g


Kancelář školy

 • telefon: 224 922 228
 • úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 8:00 - 15:30 h (mimo svátků a prázdnin)


Bankovní spojení

 • název: PPF banka Praha, a.s.
 • číslo: 2001900018/6000
 • IČ: 61386138
 • DIČ: CZ61386138


Dokumenty


Žádosti o informace

Veškerá podání lze učinit:

 • v úředních hodinách v kanceláři školy
 • elektronicky na e-mailové adrese info@cao.cz
 • prostřednictvím poštovní služby na adresu školy
 • datovou schránkou, ID: 39byd2g


Opravné prostředky

Veškeré opravné prostředky lze učinit pouze písemnou formou. Poučení o lhůtě a způsobu podání opravného prostředku je uvedeno vždy na příslušném rozhodnutí.