Vzdělávání při zaměstnání

Dvouletá kombinovaná forma vzdělávání je určena pro uchazeče, kteří nemohou docházet denně do školy a jsou ochotni intenzivně studovat, aby studium ukončili za stejnou dobu jako žáci denní formy vzdělávání. Výuka probíhá střídáním denní formy s distanční formou vzdělávání. Denní forma vzdělávání probíhá v odpoledních a večerních hodinách jeden den týdnu, distanční forma vzdělávání využívá online vzdělávacího prostředí.
 

Obor vzdělání:

64-41-L/51 Podnikání (přihláška ke stažení)

Počet otevíraných tříd 1. ročníku: 1
Maximální počet žáků v 1. ročníku: 20
Počet evidovaných přihlášek: 39

Je určen uchazečům, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí. Jedná se o dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou, které probíhá kombinovanou formou.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podávají uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci do 1. března 2023. Přihlášky se přijímají na tiskopisu stanoveném MŠMT pouze s originálními podpisy. Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datovou schránkou fyzické osoby (nikoliv datovou schránkou podnikající fyzické nebo právnické osoby). Přihlášku nelze zaslat e-mailem.
   
 2. Uchazečům ze středních odborných učilišť přihlášku potvrzuje příslušná škola. Uchazeči, kteří již ukončili střední vzdělávání závěrečnou zkouškou, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu včetně ověřené kopie závěrečného vysvědčení a ověřené kopie požadovaných vysvědčení za 2. a 3. ročník středního odborného učiliště (originály dokumentů lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie).
   
 3. V rámci přijímacího řízení se koná pouze jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná.
   
 4. Lékařské potvrzení nepožadujeme.
   
 5. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky, které uchazeč doloží k přihlášce. Úpravu podmínek přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.
   
 6. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR
 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly střední vzdělání s výučním listem ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.
 • Mezi osoby, které získaly střední vzdělání s výučním listem ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
   
 1. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)
 • Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uchazeči, cizinci s dočasnou ochranou, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 2. ročníku a poloviny 3. ročníku středního odborného učiliště. Součástí překladu je i převodník hodnocení ze zahraniční školy na hodnocení výborný až nedostatečný dle českého systému hodnocení.
 • Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.
 • Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. O konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.
   

 

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024 - kombinované studium


Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na https://prijimacky.cermat.cz/

 

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí

Zobrazit

Avatar mince Podívejte se na pár fotek ze školních akcí Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

 • Řepy - 29 min
 • Modřany - 31 min
 • Břevnov - 18 min
 • Strašnice - 21 min
 • Beroun - 36 min