Projekty EU


ERASMUS+ Odborné vzdělávání a příprava
Partnerství pro spolupráci

Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA210-VET-000152172 KA210-VET
Small-scale partnerships in vocational education and training / Partnerství malého rozsahu
CAO-Prague, the Czech Republic ITE Bachelet-Ferrara, Italy 

Název projektu: Teaching sustainability in marketing /Jak učit v marketingu udržitelnost

Termín realizace projektu: 18. 9. 2023 - 17. 9. 2025

Projekt: Hlavním cílem projektu je modernizace výukových metod v marketingových postupech s důrazem na udržitelnost, vyučovaných v anglickém jazyce. V rámci projektu bude skupina našich 15 studentů, spolu s 15 italskými studenty-partnery hledat udržitelné firmy ve svých zemích. Cílem bude navázání spolupráce s udržitelnými firmami a potencionální implementace jejich udržitelného produktu (green product) na trhy partnerských zemí.

Studenti by se měli naučit aplikovat znalosti získané z výuky na obchodní akademii, využít efektivně anglického jazyka a osvojit si komunikační postupy v obchodní komunikaci nejen s domácími, ale i zahraničními firmami a partnery. Přidanou hodnou může být pro studenty i získání odborné praxe v  udržitelných firmách.
 




Výzva 54 CAO

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036

 

Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 1. 2023

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.
 


Prezentace ze zahraničních stáží


Odborně zaměřená setkávání a workshopy

Dne 9.11.2022 proběhne v naší škole odborně zaměřené setkávání s rodiči našich žáků a aktivistkou občanské iniciativy „Pomáháme si“ paní Mgr. Hockou.  Akce se uskuteční v rámci projektu Výzva 54, jehož aktivity škola a její zaměstnanci a žáci realizují od prosince 2022.

Toto neformální setkání se symbolickým názvem „Pojďme spolu, neztraťme se“ má rodiče informovat  o činnostech naší školy a o tom, jak pracujeme s žáky  v souladu s principy demokratického vzdělávání a s důrazem na inkluzi a žáky s OMJ.

Dne 20.12.2022 proběhne v naší škole odborně zaměřené setkání s rodiči našich žáků pod názvem "Rozumíme si? "  Akce se uskuteční v rámci projektu Výzva 54, jehož aktivity škola a její zaměstnanci a žáci realizují od prosince 2022 do 30.1. 2023.

13.1.2023 proběhne dvouhodinové odpolední komunitně osvětové setkání pod názvem "Stavíme spolu lešení", kde se rodiče a přátelé školy  odpoledne sejdou, aby si popovídali o zkušenostech s výchovou a prací s dětmi s OMJ a MJ.

V rámci V 54, probíhaly převážně v květnu ve 4 třídách dopolední  projekty, ve kterých se za účasti zástupkyň z organizací "Češi pomáhají"  a "Slovo 21" naši studenti dozvěděli a následně vytvořili třídní projekty na tématiku soužití s cizinci, demokratických hodnotách a multikulturalismu a životě v demokratické společnosti.