Denní forma vzdělávání

Denní formou vzdělávání výuka organizovaná dle školského zákona pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu, a to v průběhu celého školního roku. V rámci této formy studia nabízí naše škola ve dvou oborech tři vzdělávací programy. Jde o Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, Podnikatelský management a Management v reklamě a umění.

Obor vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie

Čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru nabízíme následující školní vzdělávací programy:

 

Obor vzdělání:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

V rámci tohoto oboru nabízí naše obchodní akademie následující školní vzdělávací program:

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podávají uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci do 1. března 2023. Přihlášky se přijímají na tiskopisu stanoveném MŠMT pouze s originálními podpisy. Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datovou schránkou fyzické osoby (nikoliv datovou schránkou podnikající fyzické nebo právnické osoby). Přihlášku nelze zaslat e-mailem.

 2. Uchazeči o studium budou přijímáni do oborů vzdělání a současně do školních vzdělávacích programů. Na přihlášce musí být uveden i školní vzdělávací program, do kterého se uchazeč hlásí.

 3. Žákům z 9. tříd základních škol přihlášku potvrzuje příslušná škola. Ostatní uchazeči dokládají výsledky předchozího vzdělávání ověřenými kopiemi vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia (originály vysvědčení lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie). 
   
 4. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace (tj. pokud základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, tak je vhodné ji požádat o převod s dostatečným předstihem).
   
 5. V rámci přijímacího řízení se koná pouze jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná.
   
 6. Lékařské potvrzení nepožadujeme.
   
 7. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky, které uchazeč doloží k přihlášce. Úpravu podmínek přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.
   
 8. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR
  • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.
  • Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy. Součástí překladu je i převodník hodnocení ze zahraniční školy na hodnocení výborný až nedostatečný dle českého systému hodnocení.
  • Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
  • Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území České republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české.
    
 9. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)
 • Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uchazeči, cizinci s dočasnou ochranou, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy. Součástí překladu je i převodník hodnocení ze zahraniční školy na hodnocení výborný až nedostatečný dle českého systému hodnocení.
 • Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.
 • Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. O konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024 - denní studium


Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na https://prijimacky.cermat.cz/

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

 • Řepy - 29 min
 • Modřany - 31 min
 • Břevnov - 18 min
 • Strašnice - 21 min
 • Beroun - 36 min

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí

Zobrazit

Avatar mince Podívejte se na pár fotek ze školních akcí Zobrazit