Podnikání

Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání je určen uchazečům, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí a nemají možnost studovat denní formou, jedná se o nástavbové studium. Studium je dvouleté ukončené maturitní zkouškou a probíhá kombinovanou formou.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházejícím vzdělávání.

V průběhu studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti českého jazyka a anglického jazyka.

V oblasti odborného vzdělávání je u žáků kladen důraz na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, obchodní korespondence a informačních technologií. Vzdělávání žáků je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií.

V průběhu studia je u žáků kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Kromě získávání znalostí, dovedností a kompetencí vymezených školním vzdělávacím programem a odpovídajících odborným vzdělávacím záměrům školy je rozvíjena zejména osobnost žáka, jeho kreativita, kombinační schopnosti, samostatnost a sebedůvěra. Snahou školy je podporovat u žáků možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Rozvíjena je samozřejmě i počítačová gramotnost.

Výuka žáků oboru vzdělávání Podnikání, dvouletá kombinovaná forma vzdělávání, je realizována střídáním denní formy vzdělávání s distanční formou v poměru pětina denní forma a čtyři pětiny distanční forma vzdělávání. Denní forma vzdělávání probíhá v odpoledních a večerních hodinách 1 den týdnu, distanční forma vzdělávání je realizována prostřednictvím online vzdělávacího prostředí Moodle.

Dvouletá kombinovaná forma vzdělávání je určena pro uchazeče, kteří nemohou docházet denně do školy a jsou ochotni intenzivně studovat, aby studium ukončili za stejnou dobu jako žáci denní formy vzdělávání.
 

Učební plán

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCELKEM
1. ročník2. ročník
 Český jazyk a literatura5510
 Anglický jazyk5510
 Ekonomika a právo5510
 Účetnictví a daně5510
 Praktická informatika2,52,55
 Písemná a elektr. komunikace2,52,55
 Volitelné předměty5510
CELKEM303060

 
Z počtu týdenních hodin se vyučuje:

  • 1 hodina v denní formě vzdělávání (u předmětů PIF a PEK 1 hodina za dva týdny)
  • Ostatní hodiny v distanční formě vzdělávání (samostudium)


Volitelné předměty:

  • Matematický seminář
  • Společenskovědní základ


Součástí vzdělávání ve 2. ročníku je odborná praxe v rozsahu 2 týdnů