Management v reklamě a umění

je specifickým zaměřením oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Studium je čtyřleté ukončené maturitní zkouškou a probíhá denní formou.

V rámci studijního zaměření Management v reklamě a umění škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra obchodně-podnikatelských, propagačních a organizačních činností v kulturních institucích, médiích a organizacích zaměřených na reklamní a propagační činnost a pro další vzdělávání. Absolvent tohoto zaměření je schopen se znalostí prostředí odvětví umělecké a reklamní činnosti provádět ekonomické, obchodní, administrativní a organizační práce a má základy pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit. Cílem školy je především vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání.

V průběhu studia musí žáci zvládnout požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání. Velká pozornost je věnována jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti českého jazyka a dvou cizích jazyků (anglický jazyk a druhý volitelný cizí jazyk z nabídky německý jazyk, španělský jazyk nebo ruský jazyk). Počet vyučovacích hodin vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí dvou cizích jazyků na úrovni běžné komunikace a vyhovění požadavkům maturitní zkoušky.

V oblasti odborného vzdělávání je u žáků kladen důraz na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, obchodní korespondence, informačních technologií a počítačové grafiky, komunikace, marketingu, managementu, teorie a dějin umění a reklamy. Vzdělávání žáků je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Zásadní význam pro rozvoj žáků má odborná praxe ve 2. a 3. ročníku.

V průběhu studia je u žáků kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Kromě získávání znalostí, dovedností a kompetencí vymezených školským vzdělávacím programem a odpovídajících odborným vzdělávacím záměrům školy je rozvíjena zejména osobnost žáka, jeho kreativita, kombinační schopnosti, samostatnost a sebedůvěra. Snahou školy je podporovat u žáků možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Rozvíjena je samozřejmě i počítačová gramotnost.

Škola klade důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost nejen u maturitní zkoušky, při dalším studiu, ale také v budoucím pracovním poměru.

Posláním školy je vycházet vstříc aktuálním potřebám žáků v oblasti osobnostního a pracovního rozvoje. Je kladen důraz na vysokou kvalitu a úspěšnost absolventů při přijímacím řízení jak do pracovního poměru, tak i na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy.

Učební plán zaměření Management v reklamě a umění je koncipován tak, aby škola připravila žáky na případnou povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
 

Učební plán

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCELKEM
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura3 (0)3 (0)3 (0)4 (0)13 (0)
 Anglický jazyk3 (3)4 (4)4 (4)4 (4)15 (15)
 Cizí jazyk3 (3)3 (3)3 (3)3 (3)12 (12)
 Základy společenských věd2 (0)2 (0)0 (0)0 (0)4 (0)
 Dějepis2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Právo0 (0)1 (0)2 (0)0 (0)3 (0)
 Fyzika1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (0)
 Chemie1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (0)
 Biologie a ekologie2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Matematika4 (0)3 (0)3 (0)4 (0)14 (0)
 Tělesná výchova2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Informační technologie2 (2)2 (2)2 (2)0 (0)6 (6)
 Psaní na klávesnici2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)
 Ekonomika a podnikání2 (0)2 (0)2 (0)2 (0)8 (0)
 Marketing a management0 (0)0 (0)1 (0)2 (0)3 (0)
 Dějiny umění a kultury0 (0)2 (2)2 (2)2 (2)6 (6)
 Dějiny a teorie propagace0 (0)0 (0)1 (1)2 (2)3 (3)
 Účetnictví a daně0 (0)2 (2)2 (2)2 (2)6 (6)
 Účetní software0 (0)0 (0)2 (2)2 (2)4 (4)
 Obchodní korespondence0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)2 (2)
 Profesní komunikace0 (0)1 (0)1 (1)0 (0)2 (1)
 Estetická a grafická příprava2 (2)2 (2)0 (0)0 (0)4 (4)
 Počítačová grafika2 (2)2 (2)0 (0)0 (0)4 (4)
 Volitelné předměty0 (0)0 (0)3 (3)3 (3)6 (6)
 CELKEM33 (16)33 (21)33 (22)32 (20)131 (79)
Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden.