Denní forma vzdělávání


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl studovat odevzdáním zápisového lístku, který mohou odevzdat (spolu s návratkou) v kanceláři školy každý pracovní den v čase od 8:00 do 15:30 h (nebo jej zaslat poštou) do 10 pracovních dní ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, zanikají mu právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Společně se zápisovým lístkem uchazeč odevzdá i návratku, kterou obdržel s dopisem "informace o přijímacím řízení a přidělení registračního čísla".

Přijatí uchazeči neobdrží písemné rozhodnutí o přijetí, zveřejněním výsledků přijímacího řízení nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti. V případě zájmu písemné rozhodnutí o přijetí na požádání vyhotovíme.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou doporučeným dopisem do vlastních rukou adresáta.

Dílčí výsledky kritérií přijímacího řízení jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy.