Přestup / Přijetí do vyššího ročníku


Žádost o přestup i žádost o přijetí do vyššího ročníku najdete v Dokumentech ke stažení.
 

Přestup z jiné střední školy

O přestupu žáka střední školy do Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5, rozhoduje ředitelka Českoslovanské akademie obchodní. V rámci rozhodování o přestupu žáka může ředitelka školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Rozdílovou zkoušku zpravidla stanoví ředitelka školy v případě, kdy při přestupu dochází ke změně oboru vzdělání. Její obsah a rozsah určí ředitelka školy podle hodnocení žáka na vysvědčení a porovnáním obsahu a rozsahu vyučovaných předmětů oboru, ve kterém se uchazeč vzdělává. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí do Českoslovanské akademie obchodní. O přijetí žáka informuje ředitelka školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.

Uchazeč o přestup z jiné střední školy, v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce, vyplní žádost o přestup, k žádosti doloží vysvědčení nebo výpisy z vysvědčení za poslední tři ročníky předchozího vzdělávání a tuto žádost doručí do sekretariátu Českoslovanské akademie obchodní. V případě, že uchazeč žádá o přestup v průběhu 1. pololetí 1. ročníku střední školy, doloží vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání, v každém případě doloží vysvědčení za 8. a 9. ročník základní školy. Žádost musí být vždy podepsána uchazečem, v případě neplnoletých uchazečů i zákonným zástupcem.Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí žáka do vyššího ročníku studia v Českoslovanské akademii obchodní, střední odborné škole, Praha 2, Resslova 5, rozhoduje ředitelka Českoslovanské akademie obchodní. V rámci rozhodování o přijetí žáka může ředitelka školy stanovit přijímací zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Jestliže je uchazeč žákem jiné střední školy, žádá o přestup (viz výše).

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku, v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce, vyplní žádost o přijetí do vyššího ročníku, k žádosti doloží vysvědčení nebo výpisy z vysvědčení za poslední tři ročníky předchozího vzdělávání a tuto žádost doručí do sekretariátu Českoslovanské akademie obchodní. V případě, že k rozhodnutí o žádosti bude třeba doložit další doklady, bude k jejich doložení uchazeč vyzván. Žádost musí být vždy podepsána uchazečem, v případě neplnoletých uchazečů i zákonným zástupcem.