Adaptační kurz

Tradice adaptačních kurzů na ČAO má za sebou 9 úspěšných let. V posledních letech se jako vhodné místo konání kurzu osvědčil Sloup v Čechách. Jak si studenti prvních ročníků užili ten letošní adaptační kurz, naleznete zde.

 Cílem třídenního kurzu je formou psychosociálních tréninků, sebezkušenostních technik a technik práce ve skupině zajistit zdravé sociální klima v nově vznikajícím kolektivu třídy a vytvořit dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře. Jednak podpořit zdravý životní styl se zvláštním ohledem na podporu protikuřácké iniciativy u mládeže zařazením sportovních aktivit a nácviku psychohygienických relaxačních technik. Součástí je prevence rizikového chování, především prevence šikany ve třídě. Do procesu boje proti šikaně je vhodné zapojit skupinu vrstevníků. Vědomí vlastní zodpovědnosti a možného vlivu jim může dodat sebedůvěru k uplatnění vlastního vlivu a k pozitivnímu působení přispívajícímu k prevenci šikany.

Na programu nesmí chybět zážitkové a týmové hry přispívající rozvoji všech dovedností a schopností, které napomáhají prevenci šikany ve třídě. Jsou to především: sebeúcta a úcta k druhým, komunikace, asertivita, nezaujatost a kritické myšlení, empatie, spolupráce, zvyšování sebevědomí.

 Mezi nejčastěji užívané týmové hry na adaptačních kurzech patří např.:

 • Pád důvěry – hra rozvíjející vzájemnou důvěru a vlastní odvahu
 • Paprsek ve tmě – hra pro rozvoj komunikace a vzájemné důvěry
 • Pavučina – kontaktní hra s řešením problémů
 • Atomová bomba – kontaktní hra pro rozvoj komunikace
 • Divadelní představení – každá skupina si připraví krátké vystoupení
  na zadané téma - vzájemná spolupráce, komunikace, rozdělení rolí, odpovědnost
 • Lanové dráhy – vzájemná podpora, rozvoj sebedůvěry, tolerance k méně zdatným

 Část programu je zaměřena také na podporu zdravého životního stylu. Cílem je ukázat a představit žákům péči o tělesné a duševní zdraví, další součástí jsou ukázky zajímavého trávení volného času bez podpůrných návykových látek.

 Tato část programu je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

 • Beseda na téma duševního zdraví, jeho udržování, předcházení poruchám psychiky, psychohygiena, s důrazem na 2 psychorelaxační složky: tělesná aktivita a klasická relaxace.
 • Praktický nácvik relaxačních technik – kombinace autogenního tréninku s progresivní svalovou relaxací, jogínskými relaxačními technikami, bleskové relaxace obličejových svalů a aktivní imaginací jako jednoduchých forem předcházení psychické nepohody, napětí a vyčerpání.
 • Porovnání účinků obou výše zmíněných technik a konkrétního působení na psychickou pohodu jednotlivých žáků – formou závěrečné besedy.

 

Věříme, že tato užitečná tradice bude i nadále přispívat
k vytváření zdravých třídních kolektivů.