Ekonomika a podnikání

je specifickým zaměřením oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Studium je čtyřleté ukončené maturitní zkouškou a probíhá denní formou.

V rámci studijního zaměření Ekonomika a podnikání škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání. Cílem školy je především vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání.

V průběhu studia musí žáci zvládnout požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání, velká pozornost je věnována jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti českého jazyka a dvou cizích jazyků (anglický jazyk a druhý volitelný cizí jazyk z nabídky německý jazyk, španělský jazyk nebo ruský jazyk). Počet vyučovacích hodin vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí dvou cizích jazyků na úrovni běžné komunikace a vyhovění požadavkům maturitní zkoušky.

V oblasti odborného vzdělávání je u žáků kladen důraz na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, obchodní korespondence, informačních technologií a komunikace. Vzdělávání žáků je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Zásadní význam pro rozvoj žáků má odborná praxe ve 2. a 3. ročníku. K rozvoji praktických dovedností přispívá i volitelný předmět Fiktivní firma, v němž žáci simulují činnost reálné firmy. Ve 3. a 4. ročníku si žáci své odborné znalosti prohlubují ve volitelných předmětech, které si vybírají podle svého zájmu a budoucí profesní nebo studijní orientace.

V průběhu studia je u žáků kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Kromě získávání znalostí, dovedností a kompetencí vymezených školním vzdělávacím programem a odpovídajících odborným vzdělávacím záměrům školy je rozvíjena zejména osobnost žáka, jeho kreativita, kombinační schopnosti, samostatnost a sebedůvěra. Snahou školy je podporovat u žáků možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Rozvíjena je samozřejmě i počítačová gramotnost.

Škola klade důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost nejen u maturitní zkoušky, při dalším studiu, ale také v budoucím pracovním poměru.

Posláním školy je vycházet vstříc aktuálním potřebám žáků v oblasti osobnostního a pracovního rozvoje. Je kladen důraz na vysokou kvalitu a úspěšnost absolventů při přijímacím řízení jak do pracovního poměru, tak i na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy.

Od školního roku 2015/2016 škola upravila učební plány tak, aby posílila hodiny matematiky a připravila žáky na případnou povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
 

Učební plán

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCELKEM
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura3 (0)3 (0)3 (0)4 (0)13 (0)
 Anglický jazyk3 (3)4 (4)4 (4)4 (4)15 (15)
 Cizí jazyk3 (3)3 (3)3 (3)2 (2)11 (11)
 Základy společenských věd2 (0)2 (0)0 (0)2 (0)6 (0)
 Dějepis0 (0)3 (0)0 (0)0 (0)3 (0)
 Právo0 (0)0 (0)3 (0)0 (0)3 (0)
 Fyzika2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Chemie2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Biologie a ekologie2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Matematika3 (1)3 (0)2 (0)2 (0)10 (1)
 Tělesná výchova2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Informatika pro ekonomy2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Písemná a elektronická komunikace2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Účetnictví0 (0)3 (3)4 (4)4 (4)11 (11)
 Ekonomika3 (0)3 (0)4 (1)2 (1)12 (2)
 Ekonomické teorie0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)2 (0)
 Hospodářský zeměpis3 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3 (0)
 Statistika0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Volitelné předměty0 (0)0 (0)4 (4)4 (4)8 (8)
 CELKEM32 (13)32 (16)33 (22)32 (21)129 (72)
Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden.